ECOGREEN CONSTRUCT SRL cu sediul în jud. Giurgiu, loc. Adunații Copăceni, str. Intrarea  Rozelor , nr.3 , prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul  2016/679/UE și legile naționale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

În Politica de Confidențialitate sunt descrise tipurile de date cu caracter personal ce sunt  prelucrate de către Ecogreen Construct, modalitățiile de prelucrare precum și scopurile pentru  care au fost colectate, prezentăm situațiile în care acestea sunt transferate către terțe părți și vă  informăm în legătură cu drepturile pe care dumneavoastră le aveți asupra datelor personale. 

Vă rugăm să consultați și Politica Cookies, disponibilă pe site-ul nostru  

www.preocupatideviitor.ro, pentru o mai bună înțelegere a funcționării diverselor microprograme  precum cookie-urile în cadrul site-ului nostru.  

 1. Datele cu caracter personal 

Datele cu caracter personal reprezintă̆ orice informație privind o persoană fizică identificată sau  identificabilă . O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct  sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de  identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente  specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau  sociale. 

 1. Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal pe care noi le prelucrăm pot include: 

 • date de contact, cum ar fi: numele ,prenume , adresa poștă electronică, adresa  domiciliu, solicitari din partea Dvs ; 
 • informații privind preferințele dumneavoastră, în măsura în care acestea sunt relevante  pentru noi ; 
 1. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal 

Datele personale pot fi colectate direct de la persoana vizată în cazul încheierii unui contract  sau prin intermediul site-ului www.preocupatideviitor.ro , prin acțiuni precum completarea unor  formulare prezente online. 

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în general pentru următoarele scopuri: întocmirea documentelor legale ; 

 • pentru activități comerciale în vederea realizării, administrării si dezvoltării vânzărilor ; realizarea activităților post-vânzare, cum ar fi: rezolvarea solicitarilor, asistență servicii  prestate, servicii de mentenanță ; 
 • pentru gestionarea relaților de afaceri cu clienții ; 
 • asigurarea securității sistemelor noastre IT ,sistemelor de comunicații, platformei online,  website-ului, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor  activități infracționale sau malițioase; 
 • pentru identificarea persoanelor autorizate să opereze serviciile achiziționate ,în numele  clienților noștrii , beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii; realizarea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legitime ; 
 • realizarea de sondaje, cercetări, studii de piață și statistici având ca obiectiv  îmbunătățirea calității serviciilor Ecogreen Construct și în scopul unei mai bune înțelegeri  a preferințelor clienților noștrii ; 
 • transmiterea de oferte specifice, mesaje publicitare și de marketing cu privire la  produsele sau serviciile furnizate de Ecogreen Construct, pentru a evalua succesul 

campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de  necesitățile clienților noștri; 

 • stocare pe cloud ;  
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop  pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate; 
 1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face în baza unuia dintre temeiurile de mai  jos conform Art. 6(1) din GDPR : 

 • în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat ; 
 • în scopul executării unui contract sau în cadrul demersurilor întreprinse în vederea  încheierii unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația pe care o  reprezentați este parte ; 
 • în vederea respectării unei obligații legale; 
 • cu scopul realizării unor interese legitime ale Ecogreen Construct, cu excepția cazurilor  în care drepturile și libertățile dumneavoastră ar putea fi afectate; 
 1. Destinatari ai datelor personale 

În cadrul operațiunilor de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, în  funcție de necesitate, următoarelor categorii de destinatari: 

 • autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale); 
 • Împuterniciți ,implicați în mod direct/indirect în procesul de furnizare a serviciilor (de  exemplu, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de facturare/contabilitate , furnizori  de servicii de marketing, newsletter, evaluarea satisfacției clienților); 
 • instituții financiar bancare; 
 • instanțe de judecata sau arbitrale ; 

Ecogreen Construct va păstra întotdeauna controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter  personal și se va asigura că furnizorii Împuterniciți de servicii conexe ,au implementate măsuri  corespunzătoare de protecție a datelor personale , conform legilor aplicabile, în scopul asigurării integrității și securității datelor dumneavoastră. 

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, datele dumneavoastră  pot fi transferate către țări ce se află în afara SEE, și care au o legislație diferită privind protecția  datelor . Într-o astfel de situație, Ecogreen Construct va solicita respectivilor destinatari să-și  asume implementarea unor seturi de măsuri menite să protejeze datele personale , în  conformitate cu cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau  altor legi ale UE aplicabile. 

 1. Perioada de retenție a datelor 

Datele cu caracter personal colectate de Ecogreen Construct vor fi prelucrate: 

 • pe întreaga perioadă necesară executării contractului; 
 • pentru o perioada de 3 ani ulterior încetării contractului, în scopul soluționării unor  eventuale litigii ; 
 • ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale este  necesară în conformitate cu legislația națională respectând termenele de păstrare  indicate ; 
 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind datele personale prelucrate ; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor

personale prelucrate cu excepția celor colectate conform cerințelor legale; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul  în acestea sunt prelucrate abuziv, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se  întemeiază pe interesul nostru legitim; 

 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. personale către un terț numit de către dvs. , într-un format care poate fi citit automat ;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți notifica A.N.S.P.D.C.P. în cazul în care considerați că datele personale vă sunt prelucrate fraudulos sau abuziv ;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată  anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita intervenția umană sau întreruperea prelucrării în cazul prelucrărilor automate;
 1. Modalități de contact
 • pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă la adresa str. Intrarea Rozelor , nr.3 , Adunații Copăceni, jud. Giurgiu sau un e-mail la .
 • pentru reclamații sau lămuriri privind protecția datelor contactați Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) la adresa de e-mail : sau prin poștă la adresa str. Intrarea Rozelor , nr.3 , Adunații Copăceni, jud. Giurgiu. 
 1. Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți modul în care sunt  prelucrate datele cu caracter personal pe site-ul www.preocupatideviitor.ro precum și drepturile  dvs. privind protecția datelor.  

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la  fiecare utilizare a website-ului www.preocupatideviitor.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot  timpul informați în legătură cu acestea.  

Prin accesarea website-ului se vor considera acceptate prevederile cuprinse în Politica de  Confidențialitate.